STATUT

AL ASOCIAŢIEI CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU STUDIUL MINORITĂŢILOR TRANSFRONTALIERE
(CESMINT)

Capitolul. I. Denumire, sediu social, durata şi membrii fondatori.

Art. 1. Denumirea acestei asociaţii este:

ASOCIAŢIA CENTRUL DE EXCELENŢĂ PENTRU STUDIUL MINORITĂŢILOR TRANSFRONTALIERE (CESMINT)

care va apărea ca atare în toate actele emise de aceasta.

Art. 2. Sediul social al asociaţiei este în Oradea, str. Ady Endre nr. 3, ap. 3. Acest sediu se va putea muta în condiţiile prezentului statut.

Asociaţia va putea înfiinţa în baza deciziei Consiliului Director, filiale şi sucursale, alte subunităţi cu sau fără personalitate juridică în ţară sau străinătate în condiţiile prevăzute de lege.

Art. 3. Durata pentru care se înfiinţează asociaţia este nelimitată.

Art. 4. Membrii fondatori ai asociaţiei sunt:

– CARP RADU
– HERCHI ŞTEFAN
– STAN IOAN

Asociaţia va putea primi noi membrii pe baza cererii acestora, care va trebui aprobată de adunarea generală a asociaţilor în condiţiile legii. Acei asociaţi care prin activitatea lor defăimează asociaţia, desfăşoară activităţi contrare scopului pentru care a fost înfiinţată, desfăşoară concurenţă neloială sau provoacă daune materiale şi morale acesteia vor putea fi excluşi pe baza deciziei Consiliului Director.

Asociaţii au dreptul de a beneficia de serviciile asociaţiei, de a verifica, în mod direct sau prin reprezentanţi, activitatea acesteia, de a participa la adunările generale ale asociaţilor în care să îşi exprime prin vot poziţia.

Capitolul II. Patrimoniu, scop şi obiective.

Art. 5. Patrimoniul de pornire al asociaţiei este de 2.100 (douămiiunsasuta) lei vărsat în numerar de către membrii fondatori. Acest patrimoniu va putea fi majorat la nevoie pe parcurs prin decizia Consiliului Director al asociaţiei.

Art. 6. Resursele financiare ale asociaţiei provin din:

patrimoniul iniţial vărsat de membrii fondatori;
cota de participare la patrimoniu a noilor membrii ai asociaţiei
donaţii şi ale surse provenite de la persoane fizice şi juridice exterioare asociaţiei
cotizaţia de membru dacă Consiliul Director va decide în acest sens
dobânzi bancare pentru sumele constituite în depozite în bancă
alte venituri nenumite din activitatea asociaţiei.

Art. 7. Scopul asociaţiei este studiul minorităţilor transfrontaliere – minorităţi naţionale sau grupuri etnice din România care se regăsesc şi în statele din regiunile central, sud-estice şi est europene.

În acest scop, asociaţia va avea ca şi obiect de activitate, următoarele:

– evidenţierea şi valorificarea patrimoniului minorităţilor transfrontaliere
– organizarea de conferinţe, mese rotinde, manifestări ştiinşifice, dezbateri publice
– organizarea de cursuri de educţaie şi formare profesională în colaborare cu instituţii de stat sau private care activează în domeniul administraţiei, drepturilor omului şi ale minorităţilor sau al învăţământului superior
– elaborarea de studii, articole, evaluări şi propuneri de politici publice
– editarea de publicaţii – cărţi, reviste, anuare, studii, volume care cuprind textele prezentate la conferinţe organizate în vederea atingerii scopului asociaţiei
– activităţi specifice de cercetare fundamentală sau aplicată
– organizarea de studii de teren, elaborarea de chestionare şi sondaje de opinie
– publicarea rezultatelor cercetării
– mediatizarea activităţilor asociaţiei
– alte activităţi nenumite menite să compelteze activitatea asociaţiei.

Capitolul III. Organele de conducere şi atribuţiile acestora.

Art. 8. Organele de conducere alea asociaţiei sunt:

– Adunarea generală a asociaţilor
– Consiliul Director
– Preşedintele.

Art. 9. Adunarea generală a asociaţilor este formată din totalitatea membrilor asociaţiei la data la care se convoacă aceasta. Convocarea se poate face prin orice metode cu condiţia posibilităţii dovedirii acestei convocări. Astfel, convocarea se poate face prin scrisoare, fax, e-mail sau prin convocator, cu cel puţin una săptămână înainte de data ţinerii adunării.

Adunarea generală este statutar constituită în prezenta a cel puţin jumătate plus unu din numărul total de membrii şi decide cu majoritatea simplă a celor prezenţi. În situaţia în care la prima convocare nu se întruneşte majoritatea statutară în termen de 7 zile se ţine o nouă adunarea generală cu cei care se prezintă la aceasta.

Art. 10. Adunările generale ordinare se ţin cel puţin o dată pe an având ca şi atribuţii următoarele:

– Stabilirea strategiilor asociaţiei pe termen mediu şi lung
– Aprobarea exerciţiului bugetar pe anul expirat şi a proiectului de buget pe anul următor
– Descărcarea de gestiune a Consiliului Director şi a Preşedintelui
– Numirea Preşedintelui şi a Consiliului Director şi eventual a cenzorului dacă este cazul
– Decizia privind modificarea prevederilor Statutului asociaţiei
– Dizolvarea şi lichidarea asociaţiei
– Orice alte aspecte pe care le apreciază necesare privind activitatea asociaţiei.
– Convocarea adunării generale ordinare se face de către Preşedintele asociaţiei sau Consiliul Director.

Art. 11. Adunările generale extrordinare se pot ţine oricând se apreciază acest lucru ca fiind necesar cu o ordine de zi stabilită de la caz la caz.

Convocarea adunării generale extraordinare se face de către Preşedinte, Consiliul Director sau la solicitarea a cel puţin două treimi dintre membrii asociaţiei.

Art. 12. Consiliul Director este format din trei persoane respectiv Preşedinte şi doi membrii. Atribuţiile Consiliului Director sunt următoarele:

– Convoacă adunările generale ordinare şi extrordinare cu ordinea de zi a acestora
– Pune în aplicare hotărârile Adunărilor generale ale asociaţilor
– Întocmeşte rapoarte pe care le prezintă adunărilor generale spre aprobare cu privire la fiecare problemă care se supune acestora
– Stabileşte organigrama şi numărul de personal lucrător al asociaţiei şi le stabileşte retribuţiile
– Primeşte plângerile şi sesizările membrilor spre a fi soluţionate
– Decide asupra oricăror probleme privind activitatea curentă
– Prin prezentul Statut sunt numiţi la înfiinţare ca şi membrii ai Consiliului Director următoarele persoane: Carp Radu ca şi preşedinte, Stan Ioan ca şi vicepreşedinte şi Herchi Stefan ca şi director executiv.

Art. 13. Preşedintele asociaţiei coordonează activitatea asociaţiei, ţine legătura şi promovează activitatea ei cu diversele instituţii şi organisme cu care asociaţia colaborează.

Activitatea administrativă şi curentă este exercitată de directorul executiv.

Art. 14. Controlul activităţii asociaţiei o exercită membrii acesteia direct sau prin reprezentanţi, nefiind cazul numirii unui cenzor decât la întrunirea numărului minim de membrii conform prevederilor legale în vigoare.

Capitolul IV. Dispoziţii finale.

Art. 15. In cazul dizolvării şi apoi al lichidării asociaţiei, adunarea generală va numi un lichidator care va proceda la lichidarea patrimoniului acesteia. Patrimoniul rămas se va prelua de către alte asociaţii sau persoane juridice fără scop lucrativ care au un obiect de activitate similar.

Prevederile prezentului statut se consideră completate cu cele ale Ordonanţei de Guvern nr. 26/2000 precum şi a celorlalte acte normative care privesc activitatea asociaţiilor fără scop lucrativ.